Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem sklep.przyjazny-dietetyk.pl

Sprzedający – firma Radmed  Radosław Siałkowski z siedzibą przy ul. Brzoskwiniowej 11 Ruziec w Golubiu-Dobrzyniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, NIP 878-149-48-85, REGON 8711080361 zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

§ 1.Definicje

1.Regulamin –W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem,. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Klient (kupujący) – osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia w sklepie internetowym sklep.przyjazny-dietetyk.pl

3. Przedmiot transakcji – towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklep.przyjazny-dietetyk.pl. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów nie były dostępne, sprzedający zobowiązuje się do poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

4. Produkt – rzecz ruchoma, której dotyczy umowa sprzedaży.

5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny zawierana jest pomiędzy sprzedającym a kupującym za pośrednictwem witryny sklep.przyjazny-dietetyk.pl. W przypadku, gdy kupującym jest konsument umowa sprzedaży jest umową zawartą na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

6. Sklep Internetowy – serwis internetowy, który jest dostępny pod adresem www.sklep.przyjazny-dietetyk.pl. Za pośrednictwem tej domeny klient może zakupić produkty.

7. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona znajdująca się pod adresem sklep.przyjazny-dietetyk.pl

9. Zamówienie – oświadczenie woli klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem domeny sklep.przyjazny-dietetyk.pl

§ 2Postanowienia ogólne

 1. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez kupującego jest zapoznanie się z regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży drogą elektroniczną.
 2. W celu korzystania z Usługi przez Klienta konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
 1. Posiadanie urządzenia komputerowego z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows ,Vista lub nowszym
 • Przeglądarkę internetową:
 • Microsoft Internet Explorer  10 lub wyższa
 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox 4lub wyższy
 • Gogle Chrome w wersji 42 lub wyższą
 • łącze dostępne do sieci  Internet
 • posiadanie konta poczty mailingowej

 Towary oferowane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe i w zakresie w jakim określa producent towaru, bądź jego przedstawiciel ustawowy, objęte są gwarancją. Sprzedający nie jest gwarantem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 3. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym sklep.przyjazny-dietetyk.pl.
 2. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu
 4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 5.  Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia poprzez rejestrację i utworzenie konta.
 6.  Konta Klienta to narzędzie dostępne w systemie Sklepu Internetowego po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sprzedającego etapów zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych Kupującego oraz zmiany hasła, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
 7. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto Klienta. W tym celu Klient powinien podać: imię, nazwisko, login i hasło. Login to unikatowy ciąg znaków alfanumerycznych (adres e-mail), niezbędny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta. Hasło jest ciągiem znaków alfanumerycznych ustalanych przez Klienta, według zasad określonych na stronie Sklepu Internetowego. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 8. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca dokonanie rejestracji.
 9. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów , ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 10. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 11. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
 12. działalność Kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
 13. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Kupującego o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Klienta,
 14. klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia regulaminu,
 15. osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody sklepu.
 16. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 17. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, jeżeli Kupujący nie wykazywał aktywności w sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 12 miesięcy od ostatniej aktywności. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Kupującemu dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
 18. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.
 19. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

§ 4. Zawarcie Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową sklep.przyjazny-dietetyk.pl i dokonać wyboru produktów lub usługi  podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie:
 2. złożenie zamówienia przez Klienta łączy się z jego obowiązkiem zapłaty. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka,
 3. w trakcie składania Zamówienia do momentu użycia przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie,
 4. po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów,
 5. w celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Informacje o Towarach i Usługach  podane na stronie  internetowej  Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia sklep.przyjazny-dietetyk.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
 8. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

§ 5. Formy płatności i ceny

 1. Zamawiając dostawę do domu, możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar: płatnościami w systemie płatności elektronicznych PayU – za pośrednictwem specjalistycznego serwisu płatniczego udostępnionego przez Sprzedającego. Sprzedający przekaże Kupującemu bezpośredni link do strony serwisu płatniczego gdzie szybko i sprawnie będzie mógł dokonać płatności. W wypadku gdy Kupujący będzie korzystał z płatności kartą płatniczą lub kredytową, informujemy, że nie wszystkie karty płatnicze i kredytowa mają opcję płacenia za pomocą internetowych serwisów płatniczych. W wypadku złożenia Zamówienia, dostępność form płatności zależy od jego zawartości i wybranego przez Klienta sposobu dostawy Produktów. Dostępne dla danego Zamówienia formy płatności widoczne są dla Klienta na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia
 2. Ceny zakupionych E-booków podane na stronach sklepu internetowego sklep.przyjazny-dietetyk pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług – VAT w wysokości 23%. E-booki- występują tylko w formacie pdf.
 3. Sklep.przyjazny-dietetyk pl wystawia faktury VAT na zakupione przez Klienta produkty na życzenie klienta po wprowadzeniu danych firmowych/osobistych we wskazanym formularzu. Tym samym Klient zgadza się na wystawienie faktury elektronicznej w formacie PDF. Faktura VAT zostanie wystawiona po potwierdzeniu dokonania płatności za produkt.
 4. Uwaga. Akceptując regulamin, akceptujesz  tym samym sposób dostarczenia faktury VAT w wersji elektronicznej, w formacie PDF, drogą mailową.

§ 6. Dostawa i transport

 1. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
 2. firmy kurierskiej
 3.  paczkomatów
 4. Termin realizacji dostawy wynosi- po  dokonania płatności za pośrednictwem PayU, zamówienie jest realizowane w sklepie w ciągu 24 godzin roboczych (czas realizacji) i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Następnie przekazywane jest przewoźnikowi do doręczenia. Zakładany czas dostawy Produktów jest podawany przez Sprzedającego w wiadomości mailowej potwierdzającej Zamówienie.
 5. Warunki realizacji zamówienia E-book- zamówienie zostanie zrealizowane  przez: sklep.przyjazny-dietetyk. pl w momencie otrzymania przez potwierdzenie z firmy Payu  informacji o dokonaniu płatności. Niezwłocznie po  otrzymaniu informacji o dokonanej płatności, sklep.przyjazny-dietetyk. pl prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w czasie rejestracji, z informacją potwierdzającą otrzymanie należności za zamówione produkty oraz instrukcję o sposobie pobrania E-booka
 6. Koszt dostawy produktów jest obliczany automatycznie w pierwszym kroku procesu zakupowego.
 7. W wypadku nieskutecznej próby doręczenia, Zamówienie zostanie zwrócone do magazynu Sprzedającego. Ponowne dostarczenie towaru będzie możliwe po zapłaceniu kosztów wynikających ze zwrotu towaru (koszty równe kosztom dostawy).W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego Towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody. W protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków Towaru i opakowania, a następnie podpisany protokół przesłać do Sprzedającego na adres do korespondencji i/lub na adres do kontaktu mailowego.
 8. W wypadku jakiejkolwiek reklamacji dostawy i/lub Towaru, prosimy o bezzwłoczne powiadomienie Sprzedającego o takim zdarzeniu za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Sklepu Internetowego.

§ 8. Reklamacje dotyczące towarów i usług

1. Każdy towar zakupiony w sklepie sklep.przyjazny-dietetyk.pl jest nowy.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

3. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje także w związku z funkcjonowaniem Sklepu. Wszelkie reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, niewłaściwym funkcjonowaniem Sklepu lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres ul. Brzoskwiniowej 11 Ruziec w Golubiu-Dobrzyniu, i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres :sklep@przyjazny-dietetyk.pl

4. Celem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej Towaru, klient powinien dostarczyć na adres Sklepu ul. Brzoskwiniowej 11 Ruziec w Golubiu-Dobrzyniu reklamowany Towar oraz jeżeli to możliwe dowód jego zakupu.

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu powinny zawierać:

– Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej problem

– Adres e-mail zgłaszającego

– Adres korespondencyjny zgłaszającego

– Rodzaj i możliwie szczegółowy opis zaistniałego problem

5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania Klienta w tym terminie o dacie rozpatrzenia reklamacji

6. W przypadku braków w reklamacji, Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od dania jej otrzymania, wezwie Klienta do jej uzupełnienia w zakresie niezbędnym do jej rozpatrzenia.

7. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedawca dostarczy Klientowi Towar wolny od wad, a jeżeli nie będzie to możliwe zwróci poniesione przez Klienta koszty związane z zakupem Towaru.

8. Sprzedawca nie jest producentem oferowanych w Sklepie Towarów.

§ 9. Prawo odstąpienia od umowy

Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy

Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy prosimy o poinformowanie nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia -pismo wysłane pocztą, faksem lub email). – firma Radmed Radosław Siałkowski z siedzibą przy ul. Brzoskwiniowej 11 Ruziec w Golubiu-Dobrzyniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, NIP 878-149-48-85, REGON 8711080361  
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, nie później  niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia oraz ze względu na charakter sprzedawanych produktów (świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone)

Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy lub rezygnacji z zamówienia po dokonaniu płatności za produkt- E-book.

Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat – firma Radmed Radosław Siałkowski z siedzibą przy ul. Brzoskwiniowej 11 Ruziec w Golubiu-Dobrzyniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, NIP 878-149-48-85, REGON 8711080361

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie produkty oferowane przez sklep.przyjazny-dietetyk pl są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

-klient ma prawo korzystać z E-booków zakupionych w sklep.przyjazny-dietetyk. pl  tylko na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

-klient nie może udostępniać produktów zakupionych w  sklep.przyjazny-dietetyk. pl innym osobom. –klient nie może rozpowszechniać ani wprowadzać do obrotu E-booków zakupionych w w sklep.przyjazny-dietetyk. pl w całości lub we fragmencie,

– klient nie ma prawa do komercyjnego wykorzystywania E-booków zakupionych w sklep.przyjazny-dietetyk. pl oraz ich modyfikowania

-sklep.przyjazny-dietetyk pl nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień z przyczyn niezależnych od niego.

§ 10.  Licencji na korzystanie z E-book-ów zakupionych w sklep.przyjazny-dietetyk. pl

Kopia ebook-a zakupiona w sklep.przyjazny-dietetyk. pl  przeznaczona jest wyłącznie do własnego użytku osobistego w zakresie udzielonej licencji. Wszelkie prawa są zastrzeżone ;jakiekolwiek powielanie, wyświetlanie, kopiowanie, wypożyczanie, publiczne pokazy czy inne rozpowszechnianie zawartości tej kopii lub jej fragmentów czy części jest bezwzględnie zabronione. Zakupiona kopia nie może być przedmiotem  odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.

 • Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach Sklepu Internetowego są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 • Ceny i warunki zakupu prezentowane na Stronach Sklepu mają zastosowanie wyłącznie dla Zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • Sprzedający informuje, że dokłada wszelkich starań, aby informacje dotyczące Towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego były zgodne z danymi katalogowymi producentów.

§ 10. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji na Stronie Sklepu Internetowego, chyba że właściciel serwisu poinformuje o innej dacie.

2. O każdej zmianie Regulaminu Operator Sklepu powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu.